Üürilepingu näidis
PDF

Tallinn 06.05.2016

ÜÜRILEPING nr 30000026-                                               

Mittetulundusühing Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud (registrikood 80246844 ja asukoht Raekoja plats 16, Tallinn 10146), mida esindab NIMI, edaspidi tuntud kui üürileandja. NIMI, registrikood …, aadressiga …., edaspidi nimetatud kui üürnik,                                                                                                                        

keda nimetatakse edaspidi pool või koos pooled, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi: leping) alljärgnevas:

1. Lepingu ese ja tähtaeg

1.1. Üürileandja annab üürnikule kasutada lepingus kokkulepitud tingimustel ja ajal järgmised ruumid asukohaga Raekoja plats 16, Tallinn ja/või vahendid (edaspidi: ruumid/vahendid): 

Suur saal

 

Väike saal

 

Köök

 

Saun

 

Projektor

 

Koristusteenus

 

Megafon

 

Aktiivkõlar

  

1.2. Üürniku ruumide kasutamise eesmärk on ”ÜRITUSE NIMI” Ruumid antakse üürnikule kasutada

1.3.  Kuupäev

Ruumi nimetus

Alguse kellaaeg

Lõppkellaaeg

Suur Saal

-

-

Väike Saal

-

-

Saun

-

-

Köök

-

-

2. Üüri suurus ja tasumise kord       

2.1. Üüri suurus on x eurot. Üürisumma sisaldab kõrvalkulusid. 

2.2. Üürnik tasub tagatisraha summas 0 eurot (edaspidi: tagatisraha).

2.3. Üürnik tasub ruumide broneerimisel tasu 0 eurot (edaspidi: broneerimistasu).

 

2.4.  Poolte esindajate andmed

2.5. Poolte esindajad lepingu täitmisel on:

2.5.1. Üürileandja esindaja: NIMI, number, esimees [ät] tudengimaja.ee

üürniku esindaja Nimi, tel.number , e-post

 

Üürilepingu üldtingimused (4 lk);

1)      Tudengimaja kodukord (1 lk).

Üürnik kinnitab, et leping on koostatud võttes aluseks tema tahet ning ta on tutvunud ja saab aru lepinguga võetud kohustustest ning kohustub neid täitma.

üürnik                                                                   üürileandja

 

ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

 3. Lepingu ese ja tähtaeg

3.1. Lisaks ruumidele on üürnikul õigus kasutada ruumide kasutamiseks vajalikke üldkasutatavaid ruume (koridor, garderoob ning wc). Köögi kasutamine on tasuline! Kui pooled ei ole selles teisiti kokku leppinud, ei tohi üürnik seda tasuta kasutada.

3.2. Ruumi või ruumide kasutusaja sisse arvatakse ettevalmistus- ja koristusaeg.

3.3. Leping jõustub selle allkirjastamisest ja kehtib kuni kõigi kohustuste kohase täitmiseni või ennetähtaegse ülesütlemiseni (10 päeva).

 

4. Poolte õigused ja kohustused

4.1. Üürileandja ei vastuta lepingu kehtivuse ajal üürniku asjade säilimise eest ruumides, sh üld­kasutatavates ruumides. Samuti ei vastuta üürileandja peale üüriaja lõppu majja jäetud (isiklike) asjade eest.

4.2. Üürileandjal on õigus igal ajal ilma eelneva kokkuleppeta kontrollida üürniku poolt ruumide kasutamise sihipärasust ja ajakavast kinni­pidamist.

4.3. Üürileandja kohustub:

4.3.1. andma üürniku kasutusse üüriobjektiks oleva vara ja päraldised;

4.3.2. garanteerima ruumide kasutamiseks vajalikud kõrvalteenused;

4.3.3. esitama üürnikule arved.

4.4. Üürnik kohustub:

4.4.1. säilitama talle kasutamiseks antud vara, seda hooldama ja tagastama lepingu lõppemisel;

4.4.2. kasutama ruume, sh üldkasutatavaid ruume, vastavalt nende sihtotstarbele, lepingus ettenähtud eesmärgile, heaperemehelikult ja kooskõlas graafikuga;

4.4.3. vabastama ruumid otsekoheselt või tasuma trahvisumma 45.00 eurot kui üürileandja esindaja kontrollimisel ei vasta üürniku tegevus 1.2 sätestatud tegevusele;

4.4.4. hoidma ruume, samuti üldkasutatavaid ruume ja nendes olevat sisustust korras ja puhtana;

4.4.5. tagastama sama puhtalt ja korrasolevana ruumid, kuidas ruumid kätte saadi;

4.4.6. tasuma ruumide koristamise eest trahvisumma 45.00 eurot, kui üürnik on jätnud ruumid koristamata (kui pole kokku lepitud teisiti);

4.4.7. vabastama ruumid koheselt pärast üürnikule ettenähtud kasutusaja lõpuks;

4.4.8. arvestama nii üürileandja, teiste üürnike kui ka kolmandate isikute huvidega;

4.4.9. hüvitama üürileandjale kahju, mille üürnik on tekitanud ruumide, samuti üldkasutatavate ruumide ja nendes oleva sisustuse muutmise, kahjustamise või hävitamisega;

4.4.10. tagama korra ruumide, samuti üldkasutatavate ruumide, kasutamisel ning mitte häirima üürileandjat või kolmandaid isikuid, sh kinni pidama Tallinna öörahust (iga päev kl 23-7);

4.4.11. tasuma korra rikkumisel ning üürileandja või kolmandate isikute häirimisel (nende kirjaliku avalduse põhjal) trahvisumma suuruses 45.00 eurot. Pooled on kokku leppinud, et kolmandate isikute häirimiseks loetakse olukorda, kus kolmas isik teavitab sellest üürileandjat ning põhistab tema häirimist;

4.4.12. kirjalikult kooskõlastama üürileandjaga eelnevalt igasuguse tegevuse, mis väljub ruumide igapäevase kasutamise piiridest. Selle kohustuse rikkumisel tasuma üürileandjale leppetrahvi 45.00 eurot;

4.4.13. mitte kasutama ilma eelnevalt kirjalikult kokku leppimata ruumides küünlaid ning mistahes muul kujul elavat tuld;

4.4.14. mitte suitsetama (kaasa arvatud piip, vesipiip ja muud suitsetamiseks kasutatavad vahendid). Selle kohustuse rikkumisel tasuma üürileandjale leppetrahvi 81.00 eurot;

4.4.15. mitte andma ruume kolmandate isikute kasutusse (s.o allüürile, tasuta kasutusse jms). Selle kohustuse rikkumisel tasuma üürileandjale leppetrahvi 81.00 eurot;

4.4.16. mitte jätma hoone välisust avatuks ilma üürniku või tema esindaja kohalolekuta välisukse juures;

4.4.17. mitte tegema üürileandja varale parendusi ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta;

4.4.18.  teatama üürileandjale viivitamata ruumide lepingutingimustele mittevastavusest, kui üürnik ise ei pea seda kõrvaldama; ohust üürileandja varale, kui ohu tõrjumiseks tuleb abinõud tarvitusele võtta või üürnikule teatavaks saanud kolmanda isiku õigusest üürileandja varale;

4.4.19. mitte jätma ruumide põrandale alkoholi või muid vedelikke. Kui vedelikku põrandale läheb, kohustub üürnik selle koheselt ära koristama. Selle kohustuse rikkumisel tasuma üürileandjale leppetrahvi 35.00 eurot.

 

5.                  Lepinguga seotud maksete teostamise tingimused ja kord

5.1. Üürnik tasub kõik maksed üürileandja arveldusarvele MTÜ Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud IBAN: EE877700771001832771 (LHV) vastava arve alusel hiljemalt viie kalendripäeva jooksul arve esitamisest alates. Makse peab olema kindlasti teostatud enne ürituse toimumist!

5.2. Kooskõlas käibemaksuseaduse § 37 lõikega 6 annab üürnik üürileandjale oma nõusoleku väljastada arveid elektrooniliselt. Üürileandja edastab arve üürnik lepingus märgitud e-postiaadressile.

6.2.1 Üürniku poolt loetakse tasutuks vaid arved, mis sisaldavad selgitusse arve numbrit. Arve numbrit mittesisaldavad ülekanded loetakse mittesihtotstarbelisteks annetusteks.

5.3. Kui üürnik ei tasu lepingust tulenevaid makseid ettenähtud tähtajaks, siis ei ole üürileandja kohus­ta­tud üürnikul võimaldama ruume kasutada.

5.4. Üürnik kohustub tasuma üüri ka siis, kui ta faktiliselt, sõltumata põhjusest, ruume ei kasutanud.

 

6. Broneerimistasu ja tagatisraha

6.1. Kui üürnik soovib kasutada ruume, maksab ta broneerimistasu summas, mis võrdub maksmisele kuuluva üüri summaga.

6.2. Kui üürnik loobub ruumide kasutamisest rohkem kui 10 päeva enne broneeritud aega, siis tagastatakse 50% broneerimis­tasust.

6.3. Kui üürnik loobub ruumide kasutamisest vähem kui 10 päeva enne broneeritud aega, siis broneerimistasu ei tagastata.

6.4. Ruumide kasutama asumise korral loetakse tasutud broneerimistasu tagatisrahaks. Kui üürileandjal puuduvad pärast ruumide kasutamise lõppu nõuded üürniku vastu loetakse loetakse üüriarve tagatisraha summas tasutuks.

 

7. Sanktsioonid lepingurikkumise korral

7.1. Pooled vastutavad kõikide isikute (sh oma töötajate või külaliste) tegevuse või tegevusetuse eest, keda nad oma kohustuste täitmiseks kasutavad. Üürnik vastutab kogu varalise kahju hüvitamise eest.

7.2. Üürileandja ei vastuta saamata jäänud tulu ja mittevaralise kahju eest. Üürileandja vastutus on piiratud tasuga, mille on üürnik maksnud või mis kuulub maksmisele teenuse osutamise eest lepingu kehtivuse ajal. Vastutuse piirangud ei kehti juhtudel ja ulatuses, kus vastutuse piiramine ei ole õigusaktide kohaselt lubatud.

7.3. Vara mittesäilimisel üürnike ühiskasutuses olevates ruumides kannab üürnik solidaarset vastutust teiste üürnikega.

7.4.  Kui üürnik ei tasu lepingust tulenevaid makseid  ettenähtud tähtajaks, kohustub ta maksma üürile­andjale viivist 0,5% õigeaegselt tasumata summast iga viivitatud kalendripäeva eest.

7.5.  Kui üürnik kasutab ruume, mida ta ei ole üürinud või segab, häirib või takistab muul viisil teisi ruume kasutavaid isikuid, või eirab ohutusnõudeid (fikseeritud lepingu lisas „Tudengimaja kodukord ja ohutusnõuded“) kohustub üürnik tasuma leppetrahvi igakordse rikkumise eest 45.00 eurot.

7.6. Kui üürnik rikub öörahu ja/või suitsetab ruumides, kohustub üürnik tasuma leppetrahvi igakordse rikkumise eest 81.00 eurot.

7.7. Kui üürnik kasutab ruume pärast talle ettenähtud kasutusaja lõppemist ega vabasta tähtaegselt ruume, kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 26.00 eurot iga ületatud tunni kohta. See kehtib ka juhul, kui üürnik ei ületa talle ettenähtud kasutusaega täistunni võrra (nt kui üürnik kasutab ruume 1,5 h üle ettenähtud aja, kohustub ta tasuma leppetrahvi 52.00 eurot).

7.8. Kui üürniku tegevusega kaasneb turvafirma või mõne muu instantsi väljakutse, on üürnik kohustatud tasuma igakordsel rikkumisel trahvisumma 81.00 eurot ning hüvitama seda ületavad kulud.

7.9. Kui üürnik rikub või hävitab üürileandja vara, siis kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 40.00 eurot. Lisaks hüvitama kogu rikutud või hävitatud vara asendamise ning sellega seotud tööde maksumuse kuu aja jooksul peale intsidendi juhtumist (juhul kui pole teisiti kokku lepitud).

7.10. Üürnik kohustub hüvitama üürileandjale täies ulatuses ükskõik missuguse üürniku vastu üürilepingust tuleneva nõude maksmapanemise kulu.

 

8. Konfidentsiaalsuskohustus

8.1. Pooled kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele teenuse osutamise käigus; lepingu ja lisade sisu ning lepingu alusel teise poole majandus- ja kutsetegevuse kohta teatavaks saanud informatsiooni teise poole (äri)tegevuse kohta ilma viimase eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud kui selline kohustus tuleneb otseselt seadusest või on sätestatud käesoleva lepinguga. Informatsiooni avaldamise keeld on tähtajatu ja kehtib edasi ka pärast lepingu lõppemist ulatuses, mis on vajalik mõlema poole õigustatud huvide kaitseks.

 

9. Andmekaitse ja andmete edastamine

9.1. Üürnik kinnitab, et ta on teadlik, et rikkumata konfidentsiaalsuse kohustust, võib üürileandja salvestada või töödelda oma andmebaasides, kliendisuhete või dokumendi­halduse süsteemides ning samuti arveldus- ja raamatupidamissüsteemides või kasutada üürnikule teenuse osutamise raames või nende huvides tegutsemise ajal saadud või koostatud üldise iseloomuga andmeid, informatsiooni ja dokumente oma klientidele pakutavate teenuste täiustamise või arvete esitamise ja raamatupidamise korraldamise eesmärkidel. Üürileandjal võib samuti tekkida vajadus koguda, säilitada ja kasutada teavet kliendi või kliendi esindajate, üürnikuga samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate, töötajate, ametnike või partnerite kohta, mis on vajalik teenuse osutamiseks, töökorralduslikel eesmärkidel (nt meie kontaktide andmebaasi haldamine, ajakohastamine ja kasutamine, jne) või sisemiste andmebaaside või kliendisuhete süsteemide haldamiseks või oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Üürnik võib igal hetkel vastava kirjaliku teatisega tühistada või piirata eelkirjeldatud andmete töötlemise õigust.

9.2. Üürnik nõustub, et üürileandjal on õigus saata talle tasuta ringkirju, üürileandja teenuse kvaliteedi ja kliendi rahulolu hindamiseks vajalikke küsimustikke, turundusalaseid materjale ja kutseid üürileandja korraldatavatele üritustele (nt kliendiseminarid). Üürnik võib igal hetkel vastava kirjaliku teatisega tühistada või piirata eelkirjeldatud teabe saatmist.

9.3. Üürnik nõustub informatsiooni vahetamisega elektrooniliselt interneti teel. Üürnik annab nõusoleku infovahetuseks e-posti teel krüpteerimata kujul. Üürnik kinnitab, et on teadlik riskidest, mis kaasnevad elektroonilise posti edastamisega: sõnumid võivad kaduda, konfidentsiaalset ja isiklikku informatsiooni võidakse tahtlikult või mittetahtlikult muuta, varastada või kolmandatele isikutele avaldada. Üürileandja ei vastuta selliste riskide eest.

 

10. Teated

10.1. Lepinguga seotud teated edastatakse kirjalikult taasesitatavas vormis ning iga pool tagab tema e-postiaadressi toimimise. Teated loetakse nõuetekohaselt esitatuks või teatavaks tehtuks, kui need on edastatud elektrooniliselt, käsiposti või tähitud kirjaga lepingus toodud aadressi(te)l.

 

11. Vääramatu jõud

11.1. Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatu jõu mõiste sisustamisel lähtuvad pooled võlaõigusseaduses sätestatust.

11.2. Vääramatu jõu esinemisest tuleb teist poolt viivitamatult kirjalikult informeerida.

11.3. Vääramatu jõu esinemisel lepivad pooled kokku teenuse osutamise tähtaegade muutmises nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra. Vääramatu jõu esinemisel kestusega üle kahe kalendrikuu on pooltel õigus leping koheselt üles öelda.

 

12. Lõppsätted

12.1. Pooled hoiduvad igal juhul meediasuhtlusest seoses lepinguga või lepingu alusel teatavaks saanud informatsioonile ilma teise poole nõusolekuta.

12.2. Pool peab viivitamatult teavitama teist poolt asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada teenuse osutamist või lepingu täitmist.

12.3. Pooled võtavad kohustuse mitte kahjustada oma tegevusega üksteise majandusseisundit ega head nime.

12.4. Lepinguga antud õigusi ja võetud kohustusi ei ole võimalik kolmandatele isikutele üle anda, müüa, pantida ega muul viisil võõrandada ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta. Pooled võivad loovutada lepingust tulenevaid rahalisi nõudeid ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta.

12.5. Lepinguga seotud vaidlused, mida ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, kuuluvad lahendamisele Harju Maakohtus, Tallinnas. Kui vaidlust ei ole võimalik seaduse imperatiivsete normide tõttu lahendada Harju Maakohtus, lähtuvad pooled seaduses sätestatust.

 

Tudengimaja kodukord ja ohutusnõuded

Enne üritust:

 1. veendu, et ruumid, mida Sina kasutad on korras ja sisustus terve. Kõikidest puudustest teata viivitamata majajuhti.
 2. veendu, et oled teadlik tualettruumide, prügikastide ja koristusvahendite asukohast.
 3. veendu, et oskad tulekahju või muu häire korral käituda – tead kellele helistada, kuhu liikuda ning mida teha.

Ürituse ajal:

 1. jälgi, et välisuks oleks suletud.
 2. jälgi, et Sinu külalised ei külastaks ruume, mida renditud ei ole.
 3. jälgi, et Sinu külalised järgiksid kodukorda ja ohutusnõudeid.
 4. hoia pidevalt korda ja jälgi, et sisustust ei lõhutaks.
 5. austa linna ja naabrite öörahu, mis kestab 23.00 kuni 07.00.
 6. ära kasuta ilma eelneva kokkuleppeta mistahes kujul elavat tuld – vesipiip, tossumasin, soojapuhur, ehituslamp jne kaasa arvatud (elavaks tuleks loetakse kõiki esemeid, milles sisalduva osa temperatuur ületab +45 °C).
 7. ära nõjatu avatud aknast välja ning ära istu avatud akna aknalaua peal.
 8. ära koorma elektrivõrku suurt võimsust vajavate elektriseadme(te)ga kui selles pole enne majajuhiga kirjalikult kokku lepitud.

Pärast üritust:

 1. jäta ruumid enda ürituse järel samasugusesse olukorda, nagu need olid enne üritust.
 2. kontrolli, et kasutatud ruumid (s.h ka koridor, garderoob, wc-d) oleksid puhtad. Kui Sa ei soovi ise pärast oma üritust koristada, siis teavita sellest enne üritust majajuhti.
 3. peavad kõik lauad ja toolid olema puhtad.
 4. jäta saali vaid 4 lauda ja 30 tooli (kui pole kokku lepitud teisiti).
 5. sorteeri ürituse käigus kogunenud jäätmed prügikastidesse esimesel korrusel
 6. pese enda järel nõud ja jäta tööpinnad puhtaks, kui oled kasutanud kööki.
 7. anna majajuhile viivitamata teada, kui ürituse käigus midagi lõhuti või miski purunes.
 8. kustuta tuled, sulge aknad ja uksed.
 9. Tudengimajast väljudes kontrolli, et välisuks sulgus korralikult.

 

 

Lisainfo:

Tudengimaja esindaja -  NIMI, esimees@tudengimaja.ee, NUMBER